Natječaj za vizualni identitet HŠM-a (odluka)

Oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog športskog muzeja


Odluka o odabiru radova za oblikovanje vizualnog identiteta HSM-a (Link na PDF)


Hrvatski športski muzej nacionalna je muzejska institucija koja sustavno prikuplja, stručno obrađuje, trajno čuva, te pruža na uvid i prigodno izlaže materijalnu baštinu vezanu uz tjelesno vježbanje i šport u Hrvatskoj. Muzej u raznim organizacijskim oblicima postoji više od 70 godina prikupljajući i obrađujući športsku i tjelovježbenu građu. U svojim početcima djelovao je kao dio Više škole za fiskulturu, koja je od 1959. godine Visoka škola, a potom i Fakultet za fizičku kulturu, današnjeg Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dana 23. listopada 2003. godine Hrvatski športski muzej osnovan je kao samostalna ustanova, Uredbom o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/2003), donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske, s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske kao nositeljem osnivačkih prava u ime Republike Hrvatske. Tom je prilikom sva građa prethodno u vlasništvu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prenesena u vlasništvo Hrvatskog športskog muzeja.

Građa muzeja organizirana je u deset zbirki, koje sveukupno okupljaju više od 280.000 predmeta, fotografija i negativa, te 15.000 knjiga i časopisa.

Stalni postav predstavlja prikaz vrijednih događaja hrvatske športske povijesti, sve grane športova, više od 40 prvih klubova u Hrvatskoj, tjelovježbeni pokret Hrvatski sokol (1874 – 1929), Hrvatski sokolski savez (1904), Hrvatski športski savez (1909), prve granske športske saveze, prva natjecanja u modernim športovima i razvoj olimpizma u Hrvatskoj, edukaciju učitelja gimnastike, Franju Bučara kao oca modernih športova i Izidora Kršnjavog kao barda hrvatske kulture. Vrijedno je istaknuti da su u postavu zastupljeni, kroz trofejne predmete i plakate, brojni hrvatski kipari i slikari: Ivan Kerdić, Robert Frangeš Mihanović, Joza Turkalj, Hinko Juhn, Želimir Janeš, Zdenko Šlibar, Ante Guberina, te brojni hrvatski tiskari, fotografi i hrvatski proizvođači športske opreme.

NATJEČAJ – tema, zahtjevi, sadržaj i kriteriji (Link na PDF)

OPĆI UVJETI (Link na PDF)

PRIJAVNICA (Link na PDF)