SLIKARSKI
ODSJEK


 

Slikarski odsjek

Preddiplomski sveučilišni studij slikarstva bazira se na tradiciji izražavanja u slikarskom mediju koji podrazumijeva i uključuje usvajanje slikarskih vještina s ciljem njihove primjene u individualnom umjetničkom radu.

Studij počinje s crtačkim disciplinama, promatranjem prirode, studenti se osposobljavaju da primijene znanje iz anatomije u crtanju ljudskog tijela obzirom na građu, funkciju i pokret. U drugoj godini slijedi početak slikanja s naglaskom na razvoj kvalitete boje u tonskom kolorističkom konceptu, vježbe s kompozicijom, svjetlo-sjena odnosima, ravnotežom, kontrastom, ritmom, harmonijom, kao i upoznavanje teorije boja.

U trećoj godini studija polaznici osobnim odabirom slikarske klase pod vodstvom mentora, voditelja klase, nastavljaju usvajati tehnike i tehnologije razvijajući osobne slikarske afinitete i likovni preferentni izričaj. Polaznici se osposobljavaju izraziti i stilski artikulirati sadržaj ostvarenog rada.

Četvrta godina studija, također pod nadzorom mentora, studijski je rad na sažimanju polja osobnog likovnog izričaja polaznika te će im dosadašnja stečena znanja i vještine trebati poslužiti u rezimeu njihovog studija, u realizaciji diplomskog rada.
Program slikarskog studija obuhvaća preddiplomski studij u trajanju od četiri godine (osam semestara) tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova. Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) slikarstva.

Peta godina studija svojim je programom rada orijentirana na sabiranje rezultata unutar likovnih istraživanja kao i njihove prezentacije. Naglasak u radu polaznika je na osviješćivanju osobnih kriterija u stvaranju djela i njegove kontekstualizacije u korpus suvremene umjetnosti i kulture vlastite sredine. Po završetnom četvorogodišnjem studiju (koji je sastavljen od niza praktičnih i teorijskih kolegija) student je stekao uvjete za samostalno istraživanje u svom likovnom radu. Ovisno o afinitetima polaznika možebitno i multidisciplinarnom umjetničkom radu. Provode se razne nastavne vježbe odabrane samostalno ili s mentorom. Diplomant je sposoban sudjelovati u ostvarivanju raznih projekata šireg spektra (grafičkih, scenografskih, multimedijalnih kao i surađivati na likovno arhitektonskim projektima) te usmeno i pismeno elaborirati vlastiti diplomski rad, a pripremljen je, sukladno osobnim afinitetima/ambicijama za daljnji specijalistički ili doktorski studij. Diplomski studij završava pripremom, izradom i prezentacijom diplomskog rada kao samostalnog umjetničkog projekta, a prezentacija podrazumijeva artikuliranu i definiranu prezentaciju kako u teoretskom tako i u praktičnom dijelu elaborairanja prezentiranog rada.

Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) tijekom kojeg se stječe 60 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra slikarstva.