ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

BREZOVICA
Pogled na zapadno pročelje dvorca Brezovica 

Južni zid središnje dvorane dvorca


 

Središnja dvorana dvorca


 

Radovi u središnjoj dvorani dvorca

Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica

Projekt ima za cilj objediniti istraživanja na objektu dvorca, kapele i pripadajućem perivoju sa aspekta različitih profesija koje se bave zaštitom baštine i znanstvenim disciplinama koje im mogu doprinijeti.

Provedba projekta omogućila bi upoznavanje studenata sa multidisciplinarnim pristupom nužnim u rješavanju ovako kompleksne problematike, te im omogućila da međusobno surađuju već za vrijeme studija. Studentima kojima zaštita baštine nije u programu, ova bi suradnja omogućila susret sa jednim od načina primjene stečenog znanja u praksi.

Svaka sastavnica izvela bi istraživanje stanja objekta sa stajališta svoje profesije. Nakon teoretskog uvoda i upoznavanja s problematikom, studenti bi se upoznali sa sličnim kompleksima u okolici Zagreba. Nakon toga slijedio bi praktičan rad in situ i u laboratorijima, te na vježbama unutar svake od sastavnica.

Studenti povijesti umjetnosti istraživali bi povijest gradnje kompleksa i njegovih vlasnika, analizirali arhitektonske karakteristike dvorca i zidni oslik, te mjesto dvorca u kontekstu profane arhitekture i umjetnosti 18. stoljeća.

Studenti ALU istražili bi stanje oslika u unutrašnjosti dvorca, pratili bi ambijentalne uvjete, uzeli uzorke za analizu te izvršili probe čišćenja i čišćenje grafita i preslika sa dijela zidnih slika u centralnoj dvorani.

Studenti i nastavnici Geodetskog fakulteta napravili bi snimak kompleksa uz pomoć 3D laserskog skenera, na temelju kojeg bi se izradio vjerni prikaz pogodan za daljnju pripremu konzervatorskih radova.

Studenti FKIT-a istražili bi sastav materijala od kojih je građena zidna slika i dijelovi arhitekture, te produkata degradacije sa uzoraka koje bi uzeli na objektu.

Studenti Arhitektonskog fakulteta istražili bi arhivsku građu i načinili arhitektonski snimak zgrade, te istražili promjene i pregradnje koje su se dogodile tijekom povijesti dvorca. Kroz različite projektne zadatke istražili bi potencijal zgrade, kao prilog izradi programa i smjernica za obnovu, revitalizaciju i novu namjenu dvorca.

Studenti Agronomskog fakulteta obavili bi istraživanja povijesne građe posjeda, inventarizaciju, analizu i vrednovanje postojećeg stanja perivoja i izradili prijedlog programa za obnovu perivoja.

Sudionici projekta bi u svome radu direktno komunicirali i razmjenjivali rezultate, te sačinili jedinstven elaborat kao osnovu na kojoj bi se bazirao dalji rad na kompleksu u smislu zaštite i revitalizacije.

Projekt bi pridonio suradnji između sastavnica Sveučilišta i uveo novi pristup obradi nastavnih cjelina u interesu studenata i njihovog uključivanja u područja primjene stečenog znanja. Neposrednu korist od ovakvog projekta imao bi i kompleks dvorca koji se nalazi u stanju u kojem je potrebno hitno djelovati na njegovoj zaštiti, a poštujući sve zakonitosti profesije.

Ovaj projekt mogao bi se nastaviti a takav pristup mogao bi predstavljati model za rješavanje slične problematike na drugim objektima baštine.