ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ZAGREB
Južno pročelje Haulikovog ljetnikovca 

Otkriće slikanog sloja u luneti


 

Čišćenje slikanog sloja od naliča


Istraživanje profilacija na pročelju

Sondiranje slojeva na zidu stepeništa

Konzervatorska istraživanja Haulikovog ljetnikovca

Građevina Ljetnikovca biskupa Haulika nalazi se u sklopu Agronomskog fakulteta na adresi Fakultetsko dobro 6. Ljetnikovac je građen 1839-40. godine i zaštićen je kao nepokretno kulturno dobro pod brojem Z-474 (NN 3/2002).

Prilikom zadnje sanacije 2008. zaključeno je da se na objektu trebaju izvršiti konzervatorsko-restauratorska istraživanja koja trebaju otkriti uzroke oštećenja i kronologiju promjena te utvrditi stanje i sadržaj originalnih slojeva.

U dogovoru sa Studijem krajobrazne arhitekture pokrenuto je istraživanje zidova i profilacija u unutrašnjosti i na pročeljima koje je otkrilo postojanje slikane dekoracije u lunetama u salonu, a u tijeku su istraživanja i rekonstrukcija naliča ostalih elemenata zidova (ploha niša, pilastara i profilacija) iz razdoblja oslika. Na pročelju je dokumentirano stanje i dokumentirane su profilacije vijenca, prozorskih okvira i ostalih ploha zidova, a u tijeku je dokumentiranje stanja kamenog reljefa grba sa južnog pročelja.

Istraživanje će rezultirati izradom elaborata koji će biti osnova za obnovu i rekonstrukciju originalnog stanja svih elemenata građevine i restauratorskih radova na zidnom osliku i elementima arhitektonske plastike.