Erasmus+ programske zemlje - partnerske institucije

Program ERASMUS je dio Programa za cjeloživotno učenje Europske Unije osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. Mobilnost studenata i osoblja (nastavnog i nenastavnog) odvija se u okviru bilateralnih ugovora o suradnji sa visokoobrazovnim institucijama zemalja koje sudjeluju u programu:

Visoka škola Artesis Plantijn u Antwerpenu | Kraljevska akademija likovnih umjetnosti   [Belgija]

Nacionalna akademija umjetnosti u Sofiji   [Bugarska]

Akademija likovnih umjetnosti u Pragu   [Češka]

Akademija umjetnosti, arhitekture i dizajna u Pragu   [Češka]

Kraljevska danska akademija likovnih umjetnosti u Kopenhagenu   [Danska]

Sveučilište umjetnosti u Helsinkiju | Akademija likovnih umjetnosti   [Finska]

Visoka škola likovnih umjetnosti u Besanconu   [Francuska]

Aristotelovo sveučilište u Solunu | Fakultet likovnih umjetnosti   [Grčka]

Sveučilište u Corku   [Irska] - samo mobilnost nastavnika

Nacionalna akademija umjetnosti i dizajna u Dublinu   [Irska]

Akademija likovnih umjetnosti u Bariju   [Italija]

Akademija likovnih umjetnosti u Macerati   [Italija]

Sveučilište Sestre Uršule Benincase u Napulju   [Italija]

Akademija likovnih umjetnosti u Veneciji   [Italija]

Latvijska akademija umjetnosti u Rigi   [Latvija]

Sveučilište Vytautas Magnus u Kaunasu | Fakultet umjetnosti   [Litva]

Akademija umjetnosti u Vilniusu   [Litva]

Mađarsko sveučilište likovnih umjetnosti u Budimpešti   [Mađarska]

Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju | Fakultet likovnih umjetnosti   [Makedonija]

Sveučilište u Voldi   [Norveška]

Visoka škola za grafiku i umjetničko oblikovanje knjiga u Leipzigu   [Njemačka]

Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu   [Njemačka]

Sveučilište Jan Dlugosz u Czestochowi | Fakultet umjetnosti   [Poljska]

Akademija likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakowu   [Poljska]

Akademija likovnih umjetnosti Wladyslaw Strzeminski u Lodzu   [Poljska]

Sveučilište Maria Curie-Sklodowska u Lublinu | Fakultet umjetnosti   [Poljska]

Sveučilište umjetnosti u Poznanu   [Poljska]

Nacionalno sveučilište umjetnosti u Bukureštu   [Rumunjska]

Akademija likovnih umjetnosti u Bratislavi   [Slovačka]

Sveučilište u Ljubljani | Akademija likovnih umjetnosti i dizajna   [Slovenija]

Sveučilište umjetnosti u Beogradu | Fakultet likovnih umjetnosti   [Srbija]

Sveučilište u Granadi | Fakultet likovnih umjetnosti   [Španjolska]

Sveučilište Complutense u Madridu | Fakultet likovnih umjetnosti   [Španjolska]


CEEPUS

CEEPUS regionalni program mobilnosti u visokom školstvu odvija se na temelju višestranog ugovora zemalja srednje i istočne Europe o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja. Sadašnje ugovorne strane su Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. ALU aktivno sudjeluje u CEEPUS programu od 1998. godine.


Bilateralna suradnja

ALU ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa institucijama visokog umjetničkog obrazovanja u inozemstvu u okviru bilateralnih sporazuma. Također, ALU blisko surađuje i s institucijama visokog umjetničkog obrazovanja s kojima je sporazum sklopilo Sveučilište u Zagrebu, te je do danas ostvarena uspješna suradnja sa:

Sklopljeni sporazumi pokrivaju razmjenu nastavnog osoblja i studenata, rad na zajednički dogovorenim projektima, sudjelovanje u radu ljetnih škola i umjetničkih radionica, razmjenu informacija od obostranog interesa, te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.


ELIA

ELIA (European League of Institutes of the Arts) je neovisna udruga više od 350 institucija visokog umjetničkog obrazovanja iz 45 europskih zemalja, a osnovana je 1990. godine. Kao takva, ELIA predstavlja jedinstvenu bazu znanja, te promiče i olakšava uspostavu dijaloga, mobilnosti i aktivnosti umjetnika, profesora, administratora, donosioca odluka i više od 250.000 studenata.

ELIA za poseban cilj ima harmonizaciju i razvoj europskih umjetničkih studija, u skladu s ciljevima Bolonjske deklaracije, pri čemu je naglasak stavljen na uspostavljanje mehanizama osiguranja kvalitete, međunarodne kompetencije i mobilnosti. U djelovanju ELIA-e zastupljene su sve umjetničke discipline uključujući arhitekturu, ples, dizajn, likovne umjetnosti, medijske umjetnosti, glazbu i kazalište.

ALU je redoviti član ELIA-e od 2004. godine.