ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ŽELIŠ LI...
...raditi na vrhunskim umjetninama?

...upoznati se s objektima na terenu?

...ući u srž stvari?

...otkriti godinama skrivene umjetnine? 

Crtež glave prema gipsanom modelu, iz mape studenta Roberta Erdeljija 

Crtež draperije, iz mape studenta Roberta Erdeljija

Crtež mrtve prirode, iz mape studenta Roberta Erdeljija

Crtež ornamenta, iz mape studenta Roberta Erdeljija

Upiši se na Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina

U nastavku slijede uvjeti upisa za ak. godinu 2021./2022. i služe za informiranje budućih pristupnika i interesenata za upis studija. Pristupnicima savjetujemo da opće uvjete upisa i potrebnu dokumentaciju za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti provjere ovdje.

UVJETI UPISA NA AKADEMIJU LIKOVNIH UMJETNOSTI

Pravo upisa na studij redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu može se prijaviti samo za jedan studijski program u istom roku.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi – 10 %
 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi: - Hrvatski jezik – B razina – 10 %
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti (u daljnjem tekstu: provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) – 80 %

Napomena: Kandidati za upis na Akademiju likovnih umjetnosti, koji su od školske godine 2009./2010. godine do danas završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, obvezni su položiti obvezne ispite državne mature na B razini (Matematiku, Hrvatski jezik, Strani jezik).

OPĆE INFORMACIJE ZA PRIJAVU NA STUDIJSKE PROGRAME

Prijava za upis na studijske programe i prijava ispita državne mature i izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Molimo kandidate da se o općim uvjetima za polaganje državne mature i prijave u sustav NISpVU informiraju u Središnjem prijavnom uredu pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja odnosno na stranici: www.postani-student.hr te www.studij.hr.

PRIJAVE ZA PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Predaja dokumentacije i mape domaćih radova primaju se u referadi Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, za kandidate koji su prijavili jedan od studijskih programa putem stranice www.postani-student.hr

Pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo popunjavaju obrazac prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, uz kojeg obvezno prilažu:

 • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti u iznosu od 300,00 kn
 • pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski studij ovaj iznos trebaju uplatiti na žiroračun Akademije likovnih umjetnosti: HR6423900011101077341 s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati XXXXXXXXXXX-65264817, gdje svaki X predstavlja jednu znamenku OIB-a kandidata;
 • mapu-domaći rad. Za prijavu za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sve studijske programe radovi se prilažu u mapi tvrdih korica. Preporučeni format mape do: 100 x 70 cm. Na mapi se mora upisati ime i prezime pristupnika te studij na koji se prijavljuje. Detaljnije o sadržaju mape možete pronaći niže u ovom dokumentu.

Sadržaj mape:

 • Potvrda o općem zdravstvenom stanju (ne starija od tri mjeseca), potvrda da pristupnik nema poremećaj raspoznavanja boja (daltonizam), te da ne pati od klaustrofobije niti akrofobije (ne stariju od 3 mjeseca),
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca);
 • Životopis (do 2500 znakova);
 • Pismo motivacije do 2500 znakova (u pismu motivacije napišite koji su vaši interesi i razlozi za baš ovaj studijski program, koje vještine vas čine kompetentnim, spomenite umjetnike, radove i/ili umjetničke pravce koje poznajete i koji vas inspiriraju, do 20% posvetite i svojim drugim interesima i vještinama koje imate i pokušajte ih povezati uz interes za studij. Prije nego završite provjerite gramatiku i pravopis.);
 • Za smjer Slikarstvo: slobodni likovni radovi po opservaciji i imaginaciji - 6 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 2 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 1 crtež mrtve prirode i 1 crtež ornamenta), te najmanje 4 rada po izboru, od kojih 2 u boji;
 • Za smjer Kiparstvo:  slobodni likovni radovi po opservaciji i imaginaciji - 6 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 2 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 1 crtež mrtve prirode i 1 crtež ornamenta), te najmanje 4 rada po izboru. Radovi po izboru mogu uključivati kiparske radove maksimalnog formata 50x50x50 cm.

Prijave bez traženih priloga povjerenstva neće razmatrati.

Pristupnici koji ponavljaju razredbeni ispit u mapi domaćih radova prilažu nove radove, a ne one koji su pregledani na prethodnim provjerama. uz pisanu vlastoručno potpisanu izjavu da se radi o novim radovima, a ne o već pregledanim u ranijem postupku.

POSTUPAK PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJESÌŒTINA I SPOSOBNOSTI

Prvi eliminatorni dio u kojemu se vrši provjera darovitosti na osnovi priložene mape

Drugi eliminatorni dio u kojemu se vrši provjera znanja iz fizike, kemije, biologije i povijesti umjetnosti:

 • pismeni ispit iz povijesti umjetnosti (test znanja: poznavanje povijesti umjetnosti u okvirima gradiva za srednje škole);
 • pismeni ispit iz fizike, kemije i biologije (test znanja: poznavanje fizike, kemije i biologije u okvirima gradiva za gimnazije). Pristupnici su dužni donijeti kalkulator.

Treći dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti traje tri dana i sastoji se od praktičnog testiranja pristupnika. Na praktični dio mogu pristupiti samo pristupnici koji su po odluci Ispitnog povjerenstva zadovoljili u prvom i drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Praktični dio postupka obuhvaća:

 • Kopiranje za smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku (original ili reprodukcija) tehnikom tempere (pristupnik treba donijeti komplet tempera i pribor za slikanje);
 • Kopiranje za smjer Kiparstvo: modeliranje prema gipsanom predlošku (pristupnik treba donijeti alat za modeliranje gline);
 • Crtanje olovkom prema gipsanom modelu (pristupnik treba donijeti olovku za crtanje i gumicu);
 • Test boje: tehnika tempere (pristupnik treba donijeti komplet tempera i pribor za slikanje);
 • Razgovor s kandidatom u trajanju cca. 10 minuta.

Za kopiranje (slikanje i modeliranje), crtanje i test boja Akademija osigurava odgovarajući papir, glinu i crtaće daske.

Na praktični dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu.

Prema pojedinim stavkama pristupnik može dobiti sljedeći broj bodova:

mapa

do 50

test iz povijesti umjetnosti

do 80

test iz fizike, kemije i biologije

do 120

crtanje olovkom

do 100

kopiranje

do 250

test boje

do 100

razgovor s kandidatom

do 100

UKUPNO BODOVA

800

Bodovni prag za upis u integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo iznosi 400 bodova.

NAPOMENE SVIM PRISTUPNICIMA

Tijekom provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnik upisuje ime i prezime te studij na sve radove. Radovi se ne smiju iznositi iz prostorije u kojoj pristupnik radi. Ispitno povjerenstvo će parafirati ispitne radove te će se samo tako označeni radovi ocjenjivati prilikom bodovanja. Pismeni radovi također se označavaju imenom, prezimenom i nazivom studija, te se nakon završenog pismenog dijela ispita predaju dežurnom članu Ispitnog povjerenstva, uz vlastoručni potpis na evidentnom listu. Neposredno po isteku vremena provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, pristupnici osobno predaju Ispitnom povjerenstvu svoje ispitne radove. Neprisustvovanje jednom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti odnosno nepredavanje određenog broja ispitnih radova, odnosno pismenog rada, povlači za sobom diskvalifikaciju pristupnika. Pristupnici uz predočenje osobne iskaznice podižu mapu domaćih radova na porti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85. u propisanim terminima, u protivnom Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ne odgovara za iste. Radovi napravljeni na provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti se kandidatima ne vraćaju. Upute o provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu se dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomski, diplomski i 9 integrirani sveučilišni studij Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85. Sve obavijesti vezane uz termine objave rezultata, upisa, preuzimanja dokumenata i mapa bit će oglašene na oglasnim pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te na web stranici www.alu.unizg.hr

PREPORUČENA LITERATURA

Za pismeni dio ispita na svim studijima preporučuje se literatura:

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb.
 • R. Ivančević: Likovni govor – Uvod u svijet likovnih umjetnosti /udžbenik za I. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1997.
 • R. Ivančević: Stilovi, razdoblja, život I – Od paleolita do predromanike /udžbenik za II. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1998.
 • R. Ivančević: Stilovi, razdoblja, život II – Od romanike do secesije /udžbenik za III. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2000.
 • R. Ivančević: Stilovi, razdoblja, život III – Umjetnost XX. stoljeća /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2001.
 • S. Kalčić: Neizvjesnost umjetnosti /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 • M. Bačić i J. Bačić: Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb 1994. -H. W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti 1-4, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb 1959-1964. (konzultirati članak „Hrvatska“ i natuknice o važnijim pojmovima s područja slikarstva, grafike, kiparstva i arhitekture)

Većina ovih tekstova je dostupna na internetu, a Barthes, Foucault, Benjamin, Mulvey, Pollock, Bey su prevedeni ne hrvatski i dostupni u knjižnicama.

Primjeri zadataka s provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo mogu se kupiti u knjižnici ALU, Ilica 83.