Renata Burai: Pišimo glagoljicom

Projekt doc. dr. sc. Renate Burai Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini. Projekt je realiziran uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U sklopu projekta u siječnju 2023. godine izdana je knjiga pod naslovom Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini autora: Renate Burai, Rone Bušljeta Kardum i Roberta Šimraka.

Knjiga Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini spoj je umjetnosti, hrvatske kulture, njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta i poučavanja. Uz predgovor čitateljima knjiga daje kratki uvod i pregled o nastajanju glagoljice te prikazuje 28 slova uglate hrvatske glagoljice. Slova uglate glagoljice umjetnički je osmislio i oblikovao prof. dr. art. Robert Šimrak. Svako glagoljsko slovo povezano je s određenim hrvatskih kulturnim dobrom koje počinje s prezentiranim slovom. U knjizi se prikazuje i način pisanja svakoga slova, a za vježbu pisanja nalaze se dva primjerka slova po kojima se može pisati te prostor za samostalne vježbe pisanja. Na kraju knjige nalaze se prazne stranice namijenjene pisanju uglatom glagoljicom. Knjiga je prije svega zamišljena kao pomoćno nastavno sredstvo u izvannastavnoj aktivnosti učenja pisanja glagoljice. Uz to ona je i sredstvo njegovanja hrvatske kulturne baštine i umjetnosti. Knjiga Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini ima 84 stranice s tvrdim ukoričenjem, formata 210x297 mm.


Project Renate Burai, PhD Let's write in Glagolitic script and Learn about Croatian Cultural Heritage. The project was made possible with the support of the Central State Office for Croats Abroad. As part of the project, a book was published in January 2023 under the title Write in Glagolitic script and Learn about Croatian Cultural Heritage written by Renata Burai, Rona Bušljeta Kardum and Robert Šimrak.

The book Let's write in Glagolitic script and Learn about Croatian Cultural Heritage’ is a combination of art, Croatian culture, nurturing Croatian national identity and teaching. Along with the foreword the book gives readers a short introduction and an overview of the origin of the Glagolitic script and presents the 28 letters of the Croatian angular Glagolitic script. The angular Glagolitic letters were artistically designed and shaped by the Prof Robert Šimrak. Each Glagolitic letter is associated with a specific Croatian cultural asset which begins with the presented letter. The book instructs how to write each letter, and for writing practice, there are two examples of letters which can be used as templates, as well as space for independent writing exercises. At the end of the book there are blank pages intended for optional writing in angular Glagolitic script. The book is primarily meant as a teaching tool in the extracurricular activity of learning to use the Glagolitic script. Furthermore, it is also a means of preserving Croatian cultural heritage and art. The book Let's Write in Glagolitic script and Learn about Croatian Cultural Heritage’ has 84 pages, a hard cover and a 210x297 mm format.