Sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete

Upravljanje kvalitetom je trajni proces koji neprestano traži implementaciju novih znanja, a ona pak traže neprestano cjeloživotno obrazovanje. Namjera je da Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu bude lider u edukaciji i promicanju kulture kvalitete i izvrsnosti u umjetničkom području i polju likovnih umjetnosti.

Kvaliteta je svojstvena svim oblicima ljudskog života i rada. Ona je danas conditio sine qua non opstanka i participacije svake organizacije, pa tako i visokih učilišta, u okviru Europske unije i na širem prostoru visokog obrazovanja. Na tu činjenicu ukazuje pojava sve većeg broja nacionalnih, europskih i meÄ‘unarodnih standarda kvalitete. Naša je zadaća provoditi te standarde i osigurati zadovoljstvo svih sudionika u sustavu visokog obrazovanja, pogotovo na području likovnih umjetnosti.

Politika kvalitete

Razvoj sustava za upravljanje kvalitetom pretpostavka je za dobivanje meÄ‘unarodnih akreditacija naših visokoškolskih ustanova, odnosno za meÄ‘unarodnog priznavanja diploma, što je jedan od ciljeva kojima težimo. Sukladno tome, potrebno je trajno praćenje i vrednovanje svih procesa u radu Akademije te nastojanje da se kvaliteta kontinuirano poboljšava u skladu sa zadanim standardima.

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu će stvarati uvjete za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom i poticati njegov razvoj, kao i procese unutarnjeg i vanjskog vrednovanja, te promicati primjere izvrsnosti i dobre prakse.

Politika osiguravanja kvalitete (PDF)

Misija i vizija Akademije likovnih umjetnosti Sveucilista u Zagrebu (PDF)

Sustav upravljanja kvalitetom Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Kvalitetu nastavnog procesa te umjetničkog i znanstvenog rada Akademije nadzire Akademijsko vijeće putem Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Povjerenstvo provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeÄ‘enja kvalitete, te uspostavlja postupke vrednovanja cjelokupnog umjetničko-istraživačkog i znanstveno-istraživačkog sustava te sustava visokoškolske naobrazbe na Akademiji.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Akademijskog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koje koordinira sustav upravljanja kvalitetom Akademije. Povjerenstvo djeluje sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i načelima unaprjeÄ‘enja kulture kvalitete. Povjerenstvo potiče odgovornost za upravljanje kvalitetom u svim područjima djelovanja Akademije. Povjerenstvo koordinira procese osiguranja i unaprjeÄ‘enje kvalitete, procese i postupke (samo)vrednovanja, postupke unaprjeÄ‘enja studijskih programa, unaprjeÄ‘enja nastave i unaprjeÄ‘enja kvalitetne brige o studentima, te brine o protoku informacija i provedbi razvojnih programa u svrhu kontinuiranog unaprjeÄ‘enja kvalitete.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Odborom za upravljanje kvalitetom i Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, planira strategiju unaprjeÄ‘enja kvalitete Akademije, provodi programe procjene i postupke unaprjeÄ‘ivanja kvalitete, te koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova.
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Akademije koordinira i provodi postupke vrednovanja te unapređenja kulture kvalitete na području:

 • razvoja indikatora kvalitete,
 • samovrednovanja,
 • sudjelovanja studenata u praćenju kvalitete rada,
 • usavršavanju administrativnog i tehničkog osoblja.

Povjerenstvo provodi postupke praćenja i unaprjeÄ‘enja kvalitete nastavnog procesa i ishoda učenja s obzirom na: istraživanja na području uspješnosti studiranja, usavršavanje sveučilišnih nastavnika, unaprjeÄ‘enje nastave, te na kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima. Za provoÄ‘enje dijela postupaka koristi se Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu kao integrativni priručnik aktivnosti na Sveučilištu.

ÄŒlanovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu:

 • doc.art. Maja Rožman – član/ red.prof.art. Mirjana Vodopija – zamjenica
 • doc.art. Snježana Ban – član/ doc.dr.art. Ivan Fijolić – zamjenik
 • red.prof.art. Damir Mataušić
 • doc.art. Danijel Šuljić – član/izv.prof.art. Ana Hušman – zamjenica
 • red.prof.art. Milun Garčević – član
 • doc.art. Ana Božićević – član/izv.prof.mr.art. Zvjezdana Jembrih – zamjenica
 • student: Luka Pacek – član/ Josip Rončević - zamjenik

Aktivnosti koje Povjerenstvo provodi u cilju praćenja i unaprjeđenja kvalitete

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom je savjetodavno tijelo Akademskog vijeća koje:

 • predlaže strateški plan osiguravanja kvalitete cjelokupne djelatnosti Akademija;
 • prati i ocjenjuje kvalitetu studijskih programa; umjetničke, znanstvene i stručne djelatnosti te priprema godišnju samoevaluaciju Akademije;
 • priprema akcijske planove i mjere za osiguravanje kvalitete;
 • priprema prijedlge kadrovske strategije,
 • obavlja i druge poslove osiguravanja kvalitete za koje ga ovlasti Akademsko vijeće.

U svrhu godišnje evaluacije, krajem svake akademske godine tradicionalno se organizira završna izložba studenata koja služi kao pokazatelj uspješnosti rada tijekom te akademske godine. Izložba se dokumentira, a najuspješniji radovi studenata pohranjuju se u zbirku studentskih radova. Svaki odsjek provodi analizu svog dijela završne izložbe studenata i predstavlja je na Akademijaskom vijeću, o čemu se potom provode diskusije. Izložba je otvorena za vanjsku publiku i time podložna javnom vrednovanju.

Dokumenti i smjernice upravljanja kvalitetom

Dokumenti Akademije:

 1. STATUT AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUÄŒILIŠTA U ZAGREBU
 2. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilištu u Zagrebu
 3. U postupku izrade je Priručnik za osiguravanje kvalitete Akademije likovnih umjetnosti, a do donošenja se koristi integrativni Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

Ustroj upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu kvalitetu nastavnog procesa i znanstvenog rada sastavnica nadziru Senat (čl. 21.) i Vijeće područja (čl. 24.) putem Odbora za upravljanje kvalitetom, koji prema čl. 36. planira, upravlja i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog znanstveno istraživačkog sustava i sustava visoke naobrazbe. Stručna i savjetodavna tijela sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica su:

 1. Odbor za upravljanje kvalitetom,
 2. Ured za upravljanje kvalitetom,
 3. Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na sastavnicama Sveučilišta.

Poveznice

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu je savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija koje planira, upravlja i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog znanstveno-istraživačkog sustava i sustava visokoškolske naobrazbe na Sveučilištu, te predstavlja Sveučilište u nacionalnoj mreži osiguranja kvalitete.

Odbor za upravljanje kvalitetom (dalje u tekstu Odbor) se sastoji od predstavnika Vijeća područja i predsjednika kojeg imenuje Senat te dva predstavnika studenata Sveučilišta.
Sveučilište kroz Odbor koordinira i pokreće razvojne programe u svrhu kontinuiranog upravljanja i unaprjeÄ‘enja kvalitete. Administrativno – stručna služba Odbora prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu je Ured za upravljanje kvalitetom. Glavna zadaća Odbora za upravljanje kvalitetom je promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu i pružanje aktivne podrške sastavnicama u unaprjeÄ‘enju kvalitete znanstvenog i nastavnog rada.

Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Ured je središte iz kojeg se koordiniraju aktivnosti unutarnjeg vrednovanja nastavne i istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u suradnji s povjerenstvima za promicanje i osiguravanje kvalitete na sastavnicama. Isto tako, Ured predstavlja sponu izmeÄ‘u Agencije za znanost i visoko obrazovanje i fakulteta i akademija Sveučilišta. Ured je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeÄ‘enja kvalitete, te utvrÄ‘uje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje.
U suradnji s Odborom za upravljanje kvalitetom, kontinuirano se provode aktivnosti na području usklađivanja postupaka vrednovanja sa zakonskim propisima i pravilnicima, suradnje s ostalim institucijama u području upravljanja kvalitetom, pripreme i osiguranja uvjeta za provedbu institucijskog samovrednovanja, samoevaluacije nastavnika, praćenja ishoda nastavnog procesa, savjetovanja nastavnika, te se time potiče aktivno djelovanje na području razvoja kulture kvalitete.

Vrednovanje studijskih programa

Vrednovanje studijskih programa na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu provodi se sukladno postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu