ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Nastavnici i predavači

Pročelnik: Doc.dr.sc. Domagoj Šatović

Red.prof.mr.art. Andrej ARANICKI

Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Rezbarenje i pozlaćivanje 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Jagor BUČAN

Slikanje 2 i 3 (MA)

Red.prof.mr.art. Suzana DAMIANI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Tehnike zidnog slikarstva (izb)

Red.prof.dr.sc. Vladan DESNICA

Kiparska tehnologija 4 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijali i procesi 1 i 2 (MA); Fizika 1 i 2 (MA); Instrumentalna analiza (MA)

Red.prof.mr.art. Zvjezdana JEMBRIH

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA)

Red.prof.art. Alen NOVOSELEC

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.mr.art. Tamara UKRAINČIK

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Izv.prof.mr.art. Neva POLOŠKI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Retuš (izb)

Doc.dr.art. Ida BLAŽIČKO

Kiparstvo 1/RK, 1/RS, 2/R i 3/R (MA), Oblikovanje scenskog prostora 1 i 2 (izb), Biomimetika: priroda, prostor, umjetnost-R/izb (izb)

Doc.art. Ana BOŽIČEVIĆ

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 (MA); Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA)

Doc.art. Barbara HORVAT KAVAZOVIĆ

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA)

Doc.dr.sc. Domagoj ŠATOVIĆ

Kiparska tehnologija 1 i 2 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Kemija 1 i 2 (MA)

As. Ivan Vanja MARTINOVIĆ

Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijal kao sadržaj djela/T-izb (izb)

.

Vanjski suradnici

Red.prof.art. Marcel BAČIĆ

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Teorija boje (BA); Zvuk kao likovni izraz (BA i izb); Perspektiva (MA); Teorija likovne umjetnosti (MA)

Red.prof.dr.sc. Katarina BERKOVIĆ

Materijali i procesi 2 (MA), (Prehrambeno–biotehnološki fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju)

Red.prof.dr.sc. Igor FISKOVIĆ

Slikarstvo i kiparstvo srednjeg vijeka (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Zlatko JURIĆ

Zaštita spomenika kulture (BA i MA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Nikola LJUBEŠIĆ

Biologija (MA)

Red.prof.dr.sc. Marija POLJAK-BLAŽI

Biologija (MA)

Izv.prof.mr. Egidio BUDICIN

Konzerviranje i restauriranje 1 (MA)

Izv.prof.dr.sc. Frano DULIBIĆ

Osnove likovnih umjetnosti (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dino MILINOVIĆ

Umjetnost antike (BA), Uvod u ikonologiju (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Nives BRAJKOVIĆ, predavač

Materijali i procesi 1 (MA)

Mario BRAUN, predavač

Tehnike dokumentiranja računalom (MA); Dokumentiranje – fotografija (MA)

Snježana KOVAČ-BULIĆ, predavač

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)

As.mr.sc. Nafis DEFTERDAROVIĆ

Osnove toksikologije (MA)