Za sve dodatne informacije i podršku za ostvarivanje akademske mobilnosti, studenti, nastavnici i nenastavno osoblje se svakim radnim danom mogu obratiti Uredu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva pohađanje dijela studijskog programa na visokom učilištu van Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se student vraća na Akademiju i dovršava upisani studijski program. Student može ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka samo na srodnim studijskim programima.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva stručno osposobljavanje za rad koje se odvija u inozemnim tvrtkama, ustanovama, organizacijama, institucijama visokog obrazovanja i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe.

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse uređuje se aktima Sveučilišta u Zagrebu, propozicijama programa ili ugovora temeljem kojeg se ostvaruje mobilnost, propisima prihvatne institucije, te aktima Akademije.

Kako ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka?

Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka javljanjem na natječaje koje na svojim mrežnim stranicama objavljuju Sveučilište u Zagrebu i Akademija likovnih umjetnosti, a u iznimnim slučajevima i u izravnom dogovoru s prihvatnom institucijom.

Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka u sklopu različitih programa mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS, bilateralna suradnja temeljem međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma, bilateralna suradnja Republike Hrvatske u području visokoškolskog obrazovanja) na visokim učilištima s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Akademija likovnih umjetnosti imaju sklopljen sporazum o suradnji kojim je predviđena mobilnost studenata.

Iznimno, ukoliko Akademija ili Sveučilište nemaju ugovor o suradnji sa prihvatnom institucijom, student može podnijeti molbu za mobilnost u svrhu studijskog boravka prodekanu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Akademije.

U kojim slučajevima student Akademije ne može ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka?

U prvoj godini preddiplomskog i integriranog studija.

U završnoj godini diplomskog i integriranog studija.

U akademskoj godini u kojoj je ostvario prijelaz unutar Akademije ili s drugog visokog učilišta.

Ukoliko nije ostvario minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija.

Priznavanje mobilnosti u svrhu studijskog boravka

Student prije odlaska na mobilnost u svrhu studijskog boravka izabire predmete koje će pohađati na prihvatnoj instituciji, te potom ispunjava i potpisuje dokument Ugovor o učenju dostupan na platformi Online Learning Agreement. Ugovorom o učenju određuje se sadržaj programa studijskog boravka, a potpisuju ga student, matična institucija i prihvatna institucija. U ime Akademije, dokument potpisuje ECTS koordinator. Neki programi mobilnosti ne predviđaju sklapanje Ugovora o učenju, te za dogovor o sadržaju programa studijskog boravka koriste neki drugi protokol, a u koji je uključen i ECTS koordinator Akademije.

Po završetku mobilnosti u svrhu studijskog boravka, student podnosi molbu za priznavanje studijskog boravka kojoj prilaže potvrdu o boravku, prijepis ocjena prihvatne institucije i dnevnik rada - pisano izvješće o sadržaju programa pojedinog predmeta koje uključuje foto-dokumentaciju likovnih radova. ECTS koordinator utvrđuje bodovnu vrijednost sadržaja programa kojeg je student položio tijekom studijskog boravka. Sukladno mišljenju ECTS koordinatora, prodekan za nastavu i studente donosi odluku o potpunom ili djelomičnom priznavanju ostvarenih ECTS bodova uz eventualnu obavezu polaganja razlikovnih ispita prema programu Akademije.

Kako ostvariti mobilnost u svrhu stručne prakse?

Mobilnost u svrhu stručne prakse u inozemstvu, a koja nije sastavni dio njihovog redovitog studijskog programa na Akademiji, studenti prvenstveno ostvaruju u sklopu Erasmus+ programa.

Takav oblik stručne prakse u pravilu se ostvaruje izvan razdoblja nastave, te ga stoga mogu ostvariti samo:

  1. nedavno diplomirani studenti (recent graduates) preddiplomskog studija koji nisu upisali diplomsku razinu studija na Akademiji u akademskoj godini u kojoj ostvaruju mobilnost u svrhu stručne prakse, a koji su u trenutku prijave za mobilnost u svrhu stručne prakse imali status studenta;
  2. nedavno diplomirani studenti (recent graduates) diplomskog ili integriranog studija koji su u trenutku prijave za mobilnost u svrhu stručne prakse imali status studenta;
  3. studenti završne godine diplomskog ili integriranog studija koji su do trenutka odlaska na mobilnost u svrhu stručne prakse u inozemstvo ispunili sve obaveze i položili sve ispite propisane studijskim programom, osim položenog diplomskog ispita, pri čemu stručna praksa ne može trajati dulje od 4 mjeseca.

Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu stručne prakse u inozemstvu javljanjem na natječaje koje na svojim mrežnim stranicama objavljuju Sveučilište u Zagrebu i Akademija likovnih umjetnosti.

Student samostalno pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu (najčešće slanjem upita za praksu ciljanoj instituciji), pri čemu stručna praksa mora biti tematski povezana sa studijem na Akademiji. Jedan od korisnih izvora za pronalaženje institucija na kojima je moguće obavljati stručnu praksu su mrežne stranice erasmusintern.org s aktualnim oglasima za Erasmus+ stručne prakse.

Priznavanje mobilnosti u svrhu stručne prakse

Student prije odlaska na mobilnost u svrhu stručne prakse ispunjava i potpisuje dokument Ugovor o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships). Dokumentom se određuje sadržaj programa stručne prakse i oblik priznavanja mobilnosti u svrhu stručne prakse, a potpisuju ga student, matična institucija i prihvatna institucija. U ime Akademije, dokument potpisuje ECTS koordinator.

Postupak priznavanja mobilnosti u svrhu stručne prakse provodi se samo u slučaju studenata koji su za vrijeme trajanja mobilnosti u svrhu stručne prakse zadržali status studenta na Akademiji.

Po završetku mobilnosti u svrhu stručne prakse, student podnosi molbu za priznavanje stručne prakse kojoj prilaže potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi. Temeljem sklopljenog ugovora o stručnoj praksi i potvrde o obavljenoj stručnoj praksi, ECTS koordinator utvrđuje oblik priznavanja mobilnosti u svrhu stručne prakse. Sukladno mišljenju ECTS koordinatora, prodekan za nastavu i studente donosi odluku o priznavanju mobilnosti u svrhu stručne prakse.


Mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja

Mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja ostvaruje se u sklopu različitih programa mobilnosti, temeljem bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i Akademije likovnih umjetnosti s inozemnim i domaćim institucijama visokog obrazovanja, te u sklopu umjetničkih, znanstvenih i istraživačkih projekata i programa u kojima Akademija sudjeluje.

Mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja uređuje se aktima Sveučilišta u Zagrebu, propozicijama programa ili ugovora temeljem kojeg se ostvaruje mobilnost, propisima institucije domaćina i aktima Akademije.

Nastavnici i nenastavno osoblje mogu ostvariti mobilnost javljanjem na natječaje koje na svojim mrežnim stranicama objavljuju Sveučilište u Zagrebu i Akademija likovnih umjetnosti ili u izravnom dogovoru s prihvatnom institucijom.

Suglasnost za mobilnost, odnosno odsutnost nastavnika i nenastavnog osoblja s radnoga mjesta zbog planirane mobilnosti, daje dekan temeljem pisane molbe kandidata kojoj se prilaže pozivno pismo ili sličan službeni dokument, a u kojoj se navodi svrha mobilnosti i prijedlog dogovora o nadoknadi i preraspodjeli nastavnih i ostalih radnih obaveza kandidata. U slučaju mobilnosti u trajanju od jednog semestra ili akademske godine suglasnost za mobilnost daje Akademijsko vijeće.