Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva pohađanje dijela studijskog programa na visokom učilištu van Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se student vraća na Akademiju i dovršava upisani studijski program. Student može ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka samo na srodnim studijskim programima.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva stručno osposobljavanje za rad koje se odvija u inozemnim tvrtkama, ustanovama, organizacijama, institucijama visokog obrazovanja i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe. Pravo na stručnu praksu u inozemstvu koja nije sastavni dio njihovog redovitog studijskog programa na Akademiji mogu ostvariti samo studenti završne godine diplomskog i integriranog studija koji su položili sve propisane ispite, a u trenutku odlaska na stručnu praksu imaju položen i diplomski ispit.

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse uređuje se aktima Sveučilišta u Zagrebu, propozicijama programa mobilnosti u sklopu kojeg student ostvaruje studijski boravak, propisima institucije domaćina i aktima Akademije.


Mobilnost u svrhu studijskog boravka

Kako sudjelovati?

Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka javljanjem na natječaje koje na svojim web stranicama i oglasnim pločama objavljuju Sveučilište u Zagrebu i Akademija likovnih umjetnosti.

Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka u sklopu različitih programa mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS, bilateralna suradnja temeljem međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma, bilateralna suradnja Republike Hrvatske u području visokoškolskog obrazovanja) na visokim učilištima s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Akademija likovnih umjetnosti imaju sklopljen sporazum o suradnji kojim je predviđena mobilnost studenata.

Iznimno, ukoliko Akademija ili Sveučilište nemaju ugovor o suradnji sa institucijom domaćinom, student može podnijeti molbu za mobilnost u svrhu studijskog boravka prodekanu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Akademije.

U kojim slučajevima student Akademije ne može ostvariti mobilnost u svrhu studijskog boravka?

U završnoj godini diplomskog i integriranog studija.

U akademskoj godini u kojoj je ostvario prijelaz unutar Akademije ili s drugog visokog učilišta.

Ukoliko nije ostvario minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija.

Priznavanje studijskog boravka

Student prije odlaska na mobilnost u svrhu studijskog boravka izabire predmete koje će pohađati na instituciji domaćinu, te potom ispunjava i potpisuje Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ugovor o učenju je dokument kojim se određuje program studijskog boravka, a potpisuju ga student, matična institucija i institucija domaćin. Na Akademiji likovnih umjetnosti, Ugovor o učenju potpisuju ECTS koordinator i prodekan za za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Po završetku mobilnosti u svrhu studijskog boravka, student podnosi molbu za priznavanje studijskog boravka kojoj prilaže potvrdu o boravku, prijepis ocjena i dnevnik rada - pisano izvješće o sadržaju programa pojedinog predmeta koje uključuje foto dokumentaciju likovnih radova.

ECTS koordinator utvrđuje bodovnu vrijednost sadržaja programa kojeg je student položio tijekom studijskog boravka. Sukladno mišljenju ECTS koordinatora, prodekan za nastavu donosi odluku o potpunom ili djelomičnom priznavanju ostvarenih ECTS bodova uz obavezu polaganja razlikovnih ispita prema programu Akademije.


Mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja

Mobilnost nastavnog osoblja ostvaruje se u sklopu bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i Akademije likovnih umjetnosti s partnerskim inozemnim institucijama visokog obrazovanja. Mobilnost nastavnog osoblja najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu. Nastavno osoblje svoju mobilnost ostvaruje u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja, sudjelovanja u međunarodnim projektima i dogovora o suradnji. Osim na temelju postojećih kontakata, mobilnost se može ostvariti i pronalaženjem akademskih partnera na inozemnim institucijama uz pomoć Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju ALU.

Nastavno osoblje može se prijaviti za posjet inozemnoj instituciji javljanjem na natječaje koje na svojim web-stranicama i oglasnim pločama objavljuju Sveučilište u Zagrebu  i Akademija likovnih umjetnosti.

Mobilnost nastavnog osoblja regulirana je Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu i posebnim propozicijama pojedinog natječaja / programa u sklopu kojeg se ta mobilnost ostvaruje.


Dodatne informacije

Studentska viza

Studenti su sami odgovorni za pribavljanje vize u svrhu studiranja. Studenti zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju koje konzularni ured zahtijeva, predaju u nadležnome konzularnom uredu u Republici Hrvatskoj. Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Zdravstveno osiguranje

Student je dužan sklopiti ugovor o zdravstvenom osiguranju koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu. Na stranicama stranih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju stranih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na stranom sveučilištu osiguranje za studente na razmjeni. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti ugovor o osiguranju u nekome od osiguravajućih društava u Hrvatskoj. 

Studenti koji žele ići na studentsku razmjenu mogu se sa svojim upitima obratiti Uredu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju ALU svakim radnim danom između 11 i 13 sati.