Poziv za dostavu ponude br. 4/15 - Kupnja računalne opreme

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, pokrenula je postupak  nabave kompjutera (robe) uz suglasnost dekana,  po predmetu nabave (tzv. bagatelna nabava),  sredstva su osigurana u planu nabave.

Link na kompletan natječaj.