Poziv za dostavu ponude br. 3/2016. - Materijal za nastavu

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokreće postupak nabave nastavnog materijala evidencijski broj BN-3/2016 uz suglasnost dekana, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi sredstva su osigurana u planu nabave. Molimo Vas ponudu za:

Predmet nabave: Materijal za nastavu, sukladno troškovniku u prilogu.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)

Troškovnik (XLS)