Poziv na dostavu ponude br. 4/18 – audiovizualna oprema

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: audiovizualna oprema, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponude: audiovizualna oprema 

Tehnička specifikacija

Ponudbeni troškovnik

Ponudbeni list

Objavljeno 14. studenog 2018.