Poziv na dostavu ponude br. 8/19 - NABAVA za potrebe EU-Projekta Akademija u hodu

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Usluge VODITELJA FINANCIJA i GLAVNOG ADMINISTRATORA za potrebe EU-PROJEKTA UP.03.1.1.03.0033 Akademija u hodu

Na temelju članka 5. Pravila o provođenju postupaka jednostavne nabave Akademije likovnih umjetnosti u zagrebu, KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 251-77-02/1-19-1 od 27.3. 2019. s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave usluga manja od 200.000,00 kn, provodi se postupak jednostavne nabave.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti (fiziče i pravne osobe, sukladno članku 3. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi) na dostavu ponude sukladno sljedečim uvjetima i zahtjevima

Poziv na dostavu ponude (Link na PDF)

Ispravak poziva na dostavu ponude 54/19 (Link na PDF)

Objavljeno 18. 9. 2019.