COVID-19 Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom  SARS-COV-2 (Link na PDF dokument), 20. ožujka 2020.

Nastavno na aktualnu epidemiološku situaciju vezano uz širenje zarazne bolesti COVID-19 (korona virus) temeljem Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 602-04120-11103, URBROJ: 380-0101076-20-1 od 13. ožujka 2020. godine donosi se odluka o osiguravanju redovnog poslovanja administrativnih, pomoćnih i tehničkih službi u razdoblju od 16. ožujka 2020. u minimalnom trajanju do 30. ožujka 2020. godine kako slijedi:
Odluka o privremenoj organizaciji rada - epidemija COVID-19 (Link na PDF dokument), 13. ožujka 2020.