IZBOR DEKANA ALU za ak. god. 2018/19. i 2019/20.

Akademijsko vijeće ALU je na 7. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. donijelo odluku o pokretanju postupka za izbor dekana za akademske godine 2018./2019. i 2019./2020.

Povjerenstvo za izbor dekana utvrdilo je da je pristigla jedna pravodobna i potpuna prijava i to izv. prof. art. Tomislava Buntaka o čemu je podnijelo izvješće.

Akademijsko vijeće je na 8. sjednici održanoj 20. travnja 2018. godine donijelo odluku kojom prihvaća izvješće Povjerenstva za izbor dekana te se program predloženika upućuje Senatu i rektoru Sveučilišta u Zagrebu na prethodno mišljenje.

U prilogu donosimo Program rada i razvoja Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u dekanskom mandatnom razdoblju 2018.-2020. čiji je autor izv. prof. art. Tomislav Buntak.

PROGRAM rada i razvoja ALU za ak.god. 2018./2019. i 2019./2020. (Link na PDF)