Javna nabava

AKTUALNO

Plan nabave za 2020. godinu.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravila o provođenju postupaka jednostavne nabave

ALU Zahtjevnica 1 za nabavu roba i usluga (za SLUŽBE)

ALU Zahtjevnica 2 za nabavu roba i usluga (za NASTAVU)

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga (Zahtjevnica)


ARHIVA

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj120/2016 i članka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017). Plan nabave Akademije likovnih umjetnosti za proračunsku godinu 2019. objavljen je i u EOJN Republike Hrvatske.

Plan nabave za 2019. (Link na Excel doc) 10.5.2019.

Rebalans plana nabave za 2018. godinu.

Plan nabave za 2018. godinu.

Plan nabave za 2017. godinu.

Pravila o postupku provođenja jednostavne nabave

Rebalans plana nabave za 2016. godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2015.

Plan nabave za 2016. godinu.

Poziv za dostavu ponude br 3. /15 za tisak monografije (Ponudbeni list i Troškovnik)

Poziv za dostavu ponude br. 2/15. za nabavu fotografske opreme (Ponudbeni list i Troškovnik)

Plan nabave za 2015. godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014.

Procedura provedbe "bagatelne nabave"

Plan nabave za 2014. godinu

Pravilnik stvaranja ugovornih obveza

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013.

Plan nabave za 2013. godinu - rebalans

Plan nabave za 2013. godinu

Izjava o sukobu interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Odluka o poništenju grupe Ostali potrošni materijal za pisače, računala i kalkulatore, predmeta nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal za pisače, računala i kalkulatore

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog korištenja